مبادا چیزی را بر یاد خدا ترجیح بدهید.

کارکنان

مهندس محمود اشجع
دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و
مشاور رياست محترم دانشگاه در امور ايثارگران
محمدرضا صمدی
متصدی امور اداری و مالی
آسیه صفرزاده
مسئول سایت ایثارگران
محمدرضا غلامی
متصدی ارسال مراسلات